Lane, Ian Wason, Centro Universitário Ritter dos Reis, Brazil