Marshall, Francisco. 2003. “Apollonia, Arqueologia E História Antiga”. Anos 90 10 (17):5-9. https://doi.org/10.22456/1983-201X.6289.