Marshall, F. (2003). Apollonia, Arqueologia e História Antiga. Anos 90, 10(17), 5–9. https://doi.org/10.22456/1983-201X.6289