SHIMIZU, Roberto Hideo, PUCPR e Universidade Tuiuti, Brazil