Faramelli, Anthony, Goldsmiths, University of London Reino Unido, United Kingdom